ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาวินัยของนักเรียนมัธยมศึกาาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก

Authors

  • เอื้อมพร ลาโยธี นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารหารศึกาา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Author Biography

เอื้อมพร ลาโยธี, นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารหารศึกาา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ