สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว

Authors

  • พรทิภา เวียงสมุทร นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภารดี อนันต์นาวี

Abstract

-

Author Biographies

พรทิภา เวียงสมุทร, นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภารดี อนันต์นาวี

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ