การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารโรงเรียนชั้นนำขนาดเล็กในชนบทที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต1

Authors

  • ภูวนาถ ยุพานวิทย์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศ

Abstract

-

Author Biography

ภูวนาถ ยุพานวิทย์, นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศ

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ