องค์ประกอบการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Authors

  • สถาพร จิำรัสพง์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรันครินทร์วิโรฒ

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ