ปัจจััยบรรยาการศโรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว

Authors

  • ศิริพร โงนสาย นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริืหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภารดี อนันต์นาวี

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ