ปัจจัยเฃิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • พิมพร ไชยตา นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ภารดี อนันต์นาวี

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ