ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการมช้หลักสูตร ช่วงฃั้นที่ 2 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือตอนบน

Authors

  • ประไพพร อุทธิยา นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เจริญวิชญ์์ สมพงษ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ