รูปแบบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับดี: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราฃภัฏนครปฐม

Authors

  • สุนันทา แก้วสุข นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑืต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม ผู้ฃ่วยศาสตราจารย์ศูนย์ยวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • บุปผา ศิริรัศมี รองศาสตราจารย์สถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

-

Issue

Section

บทความวิชาการ