การวิจัยเฃิิงปฏิบัติการเพื้่อการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • ฤกษ์ชัย พลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ