การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้นำเฃิงรุกของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษายโสธร

Authors

  • สุชีรา จันทพรหม นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Issue

Section

บทความวิชาการ