รูปแบบการดำเนินการที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของกรรการเขตพื้นที่การศึกษาที่มีประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 9

Authors

  • รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

Abstract

-

Issue

Section

บทความวิชาการ