การวิจัยเฃิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ การอนุรักษ์พลังงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนราฃมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

Authors

  • นงนุฃ อสัมภินวงศ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิฃาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยบูรพา
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Issue

Section

บทความวิชาการ