ภาวะผู้นำแบบปู้รับใช้  : มุมมองใหม่ของภาวะผู้นำทางการศึกษา

Authors

  • สมุทร ขำนาญ อาจารย์ประจำศูนย์วัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้, leadership, servant leadership

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ