รูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง งบประมาณของโรงเรียนในภาคตะวันออกสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Authors

  • ทิพย์วรรณ โพสุวัน นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ธร สุนทรายุทธ ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุรัตน์ ไชยชมภู ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

รูปแบบการบริหาร, เทคโนโลยีสารสนเทศทางงบประมาณ, โรงเรียนในภาคตะวันออก, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, Management Model, School Budget Information Technology, Budget, Eastern Area schools of Thailand, The Office of Basic Education Commission

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง งบประมาณของโรงเรียนในภาคตะวันออกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ เทคนิคเดลฟายศึกษาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้การกำหนดแบบเจาะจง จำนวน 22 คน ผล จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีดังต่อไปนี้

1. ด้านการวางแผนงบประมาณ ควรมีการบูรณาการระบบ ICT ให้ตรงกับความต้องการใน การจัดการบริหารงานงบประมาณและจัดทำรายงานผลระบบสารสนเทศ ควรนำระบบ GFMIS มา ใช้ในการวางแผนงานงบประมาณในสถานศึกษาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ นำระบบ e-budgeting เพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณโดยกำหนดให้ส่วนราชการที่มีการขอใช้เงินงบประมาณ ทำการบันทึกข้อมูลการวางแผนงบประมาณ

2. ด้านการคำนวณต้นทุนผลผลิต ควรมีการวางแผนและจัดทำแบบฟอร์มการเก็บค่าใช้จ่าย ในหน่วยงานคู่ขนานไปกับการเก็บข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินภาครัฐ (GFMIS) เพื่อใช้เปรียบเทียบในการจำแนกต้นทุนและค่าใช้จ่ายและเพื่อนำโปรแกรม OUC (OBCEC Unit Cost) มาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิตเพื่อลดภาระงาน

3. ด้านการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรนำระบบ e-procurement มาใช้เพื่อลดภาระและ ขั้นตอนในการจ่ายเงินและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง

4. ด้านการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ควรมีการจัดทำระบบโดยมีฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของโรงเรียนเพื่อมีการติดตามผล

5. ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน ควรนำเสนอข้อมูลทางการเงินของสถาน ศึกษาให้แก่บุคคลภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงผลการดำเนินงานจะบรรลุเป้าประสงค์ แสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน

6. ด้านการบริหารสินทรัพย์ การนำระบบ GFMIS มาใช้เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจุบัน

7. ด้านการตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ใช้กระบวนการ ตัดสินใจเน้นการมีส่วนร่วม ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ GFMIS เป็นข้อมูลที่ชัดเจน ควรนำระบบ อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS เพื่อมาใช้ในการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คำสำคัญ : รูปแบบการบริหาร, เทคโนโลยีสารสนเทศทางงบประมาณ, โรงเรียนในภาคตะวันออก, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ABSTRACT

The purpose of this study was to study the model of school budget management technology in eastern area of Thailand under the office of basic education. The delphi technique was applied for collecting the data. The sample consisted 22 experts by purposive sampling.

The results were as follows:

1. The budget planning aspect was integrated with ICT for budget management needs and reporting of information systems. GFMIS system should be used in budget planning in schools in order to analyze and compare the implementation of e - budgeting for use in budget planning by the government to the requested budget, save the edited file in budget planning.

2. The production cost aspect should be planning and preparation charge form together with GFMIS data for comparing the identification of costs and expenses and OUC (OBCEC Unit Cost) program would be used to calculate the production cost in order to reduce the workload

3. The system of procurement aspect should be implemented e-procurement for reduce the burden and procedures for payment and transparency in procurement, according to the Prime Minister and Minister of Finance’s regulations.

4. The financial management and budgetary control aspect should be prepared e - financial and school budgeting with a database related to the follow-up of school budget administration.

5. The financial and operations report aspect should present the school finance for inside and outside party concerned and the results of operations in achieving its goals should be reported the relationship between asset and liabilities. 6. The asset management aspect the implement the GFMIS system creates the database information in current.

7. The internal auditing aspect should be appoint the committee of internal auditing in school by using the participative decision-making process, checking the clear data from GFMIS system. Electronic GFMIS system should be used for the efficiency and effectiveness in school budget management.

KEYWORDS : Management Model, School Budget Information Technology, Budget, Eastern Area schools of Thailand, The Office of Basic Education Commission

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ