ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

Authors

  • รักชนก แสวงกาญจน์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สฎายุ ธีระวณิชตระกูล ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

ปัจจัยที่มีอิทธิพล, ความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน, Factors affecting, Career success of administrator, Private vocational school

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน รวมทั้งการสร้างและตรวจสอบแบบจำลองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจำนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 79.65 ของกลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัวแปรแฝง 6 ตัวแปร ได้แก่ ชีวสังคมของผู้บริหาร ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่ออาชีพ และความสำเร็จในอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามของตัวแปรแฝงทั้ง 6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าสถิติพื้นฐานและใช้โปรแกรม LISREL 8.80 ในการพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ผลการวิจัยปรากฎว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ปรับเป็นแบบจำลองทางเลือกมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ที่ดี โดยพิจารณาจากค่า χ2 เท่ากับ 130.32 ที่ df เท่ากับ 113 ค่า p เท่ากับ 0.12673 ค่า CFI เท่ากับ 0.997 ค่าRMSEA เท่ากับ 0.026 ค่า GFI เท่ากับ 0.94 และค่า AGFI เท่ากับ 0.91 ตัวแปรทั้งหมดในแบบจำลองทางเลือกที่พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 57 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ 1) ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 2) ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และ 3) ความพึงพอใจในงาน ตามลำดับ ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ 1) ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 2) ความพึงพอใจในงาน ซึ่งมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความผูกพันต่ออาชีพ และ 3) ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความพึงพอใจในงาน โดยค่า Relative χ2 ของแบบจำลองมีค่าเท่ากับ 1.15 ซึ่งน้อยกว่า 2แสดงให้เห็นว่า แบบจำลองทางเลือกที่พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้อธิบายความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล, ความสำเร็จในอาชีพของผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

 

ABSTRACT

The purposes of the research were to develop and to examine a causal relationshipmodel of career success of private vocational school administrators. The sample, derivedby means of multi-stage random sampling, consisted of 227 private vocational schooladministrators, which is 79.65 percent of the sample size. There were six latent variablesnamely, Biosocial of Administrator, Self –esteem, Adversity quotient, Job satisfaction, Careercommitment and Career success. The research instrument was a questionnaire on thesix latent variables. Data were analyzed by descriptive statistics, SPSS and LISREL 8.80were used to develop and validate the causal relationship model.

The results of the research were that the adjusted model was consistent with empiricaldata. Goodness of fit measures were found to be: χ2 =130.32, df = 113, p = 0.12673CFI = 0.997, RMSEA = 0.026, GFI = 0.94 and AGFI = 0.91. The variables in adjustedmodel accounted for 57 percent of the variance in career success of private vocationalschool administrators. Variables possessing a statistically significant direct effect on careersuccess of private vocational school administrators by ranking were 1) Adversity quotient,2) Self - esteem and 3) Job satisfaction, respectively. Variables possessing a indirect effecton career success of private vocational school administrators were1) Adversity quotient 2) Job satisfaction affecting career commitment and 3) Self – esteemaffecting Job Satisfaction. The Relative χ2 was 1.15 which was less than 2, this indicatedthat the adjusted model of career success of private vocational school administrators fittedwith empirical data.

KEYWORDS : Factors affecting, Career success of administrator, Private vocational school

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ