แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหน้า: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Authors

  • วิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คุณวุฒิ คนฉลาด ที่ปรึกษาหลัก ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม ที่ปรึกษาร่วม ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Guidelines for the administrativedevelopment in the next decade

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหน้า: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Future Research) ขั้นตอนที่หนึ่ง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยจำนวน 12 คน ขั้นตอนที่สอง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในทศวรรษ จำนวน 23 คน ขั้นตอนที่สาม การตรวจสอบความเป็นไปได้โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจำนวน 20 คน

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในทศวรรษหน้า ด้านนโยบายและแผนพัฒนา ประเด็นสำคัญ คือ 1) ทบทวนปรัชญาหรือปณิธานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รักษาเอกลักษณ์ และความเป็นเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขต 2) จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ด้านการบริหารและการจัดการ ประเด็นสำคัญคือ 1) ปรับโครงสร้างการบริหารให้มีความคล่องตัว และมีความยืดหยุ่น 2) ติดตามผลการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีระบบการประเมินคุณภาพขององค์การและผู้บริหารมหาวิทยาลัย3) วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 4) ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการตัดสินในนโยบายที่สำคัญๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นสำคัญ คือ 1) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินประเด็นสำคัญ คือ จัดทำแผนงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นสำคัญ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของประเทศ ในรูปแบบสหกิจศึกษากับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 2) สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการบริหารงานวิจัย ประเด็นสำคัญ คือ 1) กำหนดนโยบายการวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นการวิจัยที่สังคมและภาคเอกชนคาดหวัง 2) สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประเด็นสำคัญ คือ ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการให้การบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเด็นสำคัญ คือสร้างเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่าง มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐ และองค์การของเอกชน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมร่วมกัน

คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย

 

ABSTRACT

The purpose of this research was to study the guidelines for the administrativedevelopment of Rajamangala University of Technology in the next decade: A case studyof Rajamangala University of Technology Tawan-ok by using EFR method (EthnographicFuture Research). The first step was to analyze the current situations, problems, andneeds for administrative development by interviewing 12 University administrators andstakeholders. The second step involved the guidelines for the administrative developmentof Rajamangala University of Technology Tawan-ok in the next decade by interviewing 23experts. The last step was to examine the possibilities of the guidelines for the administrativedevelopment by 20 University administrators.

The research findings were as the following. On the plan and policy development:1) To review the university’s philosophy or resolution to cope with current situation andmaintains its uniqueness and areas of specialization. 2) To establish the strategic plansfor implementation. On the administration and management plans: 1) To restructure ofthe university to be autonomous and flexible in management. 2) To follow-up the planimplementation and sets the quality evaluation system of the University and administrators.3) To develop the effective management of information technology system. 4) To promoteparticipative management thus stimulating the university’s personnel to utilize their knowledgeand competency. On the personnel administration: 1) To establish the personneldevelopment plans with the purpose of delivering continuously developed results. On thefinancial and assets administration: Establishes the budget plans in accordance with theuniversity development plan. On the producing graduates: 1) To establish the cooperativeprogram to produce graduates to meet the needs of the national development both inpublic and private sectors, 2) To establish the academic linkage among the institutions ofhigher learning in the nation and international networks. On the research administration: 1)To set the research policies to meet the problems, needs and expectation of the societyand private sectors. 2) To establish the research networks with the local administrativeunits, public organizations and private sectors. On the academic services to the society:Establishes the academic services to the society networks with the public administrativeunits and local private sectors. On the art and cultural preservation: Establishes networkswith several sources including the local administrative units, public organizations and privatesectors in order to develop the learning process of art and cultural preservation .

KEYWORDS : Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Guidelines for the administrativedevelopment in the next decade

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ