การวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Authors

  • พิชิต ฤทธิ์จรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • เก็จกนก เอื้อวงศ์ อาจารย์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นงเยาว์ อุทุมพร อาจารย์ ภาควิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Keywords:

ครูและบุคลากรทางการศึกษา, การพัฒนานโยบาย, Teacher and educational personnel, Policy development

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ 1) การระบุประเด็นปัญหาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยศึกษาจากเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครองและนักเรียน รวมทั้งสิ้น 314 คน แล้วสังเคราะห์เป็นประเด็นปัญหาการพัฒนา 2) การพัฒนาทางเลือกข้อเสนอเชิงนโยบาย ใช้ผลการสังเคราะห์ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และประเมินเชิงวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้วปรับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 3) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินเชิงวิพากษ์ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ประเด็น คือ 1) จัดระบบและกลไกในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) จัดระบบการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4) จัดระบบการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสำคัญ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา, การพัฒนานโยบาย

 

ABSTRACT

The objective of this research was to develop a policy for development of teachersand educational personnel at the basic educational level. The research and developmentmethodology was employed by comprising three following stages: Stage 1: The identificationof problems and recommendations for policy formulation. In this stage, the researchersstudied documents and collected research data via focus group discussions involving atotal number of 314 teachers, school administrators, supervisors, parents and students.After that, the problems and recommendations for policy formulation were synthesized.Stage 2: The development of alternative policy proposals. In this stage, the researchersdeveloped the first draft of alternative policy proposals based on the synthesized informationderived from Stage 1. Then, the first draft of policy proposals was submitted forcritical reviews by experts and concerned educational personnel. After that, the first draftwas adjusted based on the critical review results. Stage 3: The development of policyproposal. In this stage, the researchers developed the adjusted policy proposal based onresults of critical reviews in Stage 2. As a result, the developed policy for development ofteachers and educational personnel comprised the following four policy recommendations;(1) the organization of the system and mechanics for development of qualified teachersand educational personnel to be equipped with the ability to organize the instruction, tomanage and to support the instruction that efficiently affect the learner’s quality; (2) thedevelopment of the efficient management and administration system that facilitates workperformance of teachers and educational personnel; (3) the organization of the instructionalsupporting system that facilitates work performance of teachers and educational personnel;and (4) the organization of the system that enhances the morale and professionalprogress of teachers and educational personnel.

KEYWORDS : Teacher and educational personnel, Policy development

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ