การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง

Authors

  • สุขุม คำแหง นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปริญญา ทองสอน ที่ปรึกษาหลัก ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผลาดร สุวรรณโพธิ์ ที่ปรึกษาร่วม ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3, โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง, Development of curriculum, Students’morals and ethics for Mattayomsuksa 3, Makudmuang Rajchawittayalai school, Rayong province

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัด ระยอง ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและครูประจำชั้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง มีความต้องการจำเป็นการพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2. มีหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยองที่มีคุณภาพ

3. การพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง มีระดับเพิ่มขึ้นตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3, โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง

 

ABSTRACT

The purpose of this research was to develop a moral and ethical curriculum for Mattayomsuksa 3 students of Makudmuang Rajchawittayalai School, Rayong Province.

The sample used in this research was 30 Mattayomsuksa 3 students of Makudmuang Rajchawittayalai School, Rayong Province in the academic year 2009 which was selected by purposive sampling. The instruments used for collecting the data concerning the moral and ethical curriculum for Mattayomsuksa 3 students of Makudmuang Rajchawittayalai School, Rayong Province were the parents interviewing form and the homeroom advisor interviewing form. The statistics used to analyze the data in this research were percentage, mean and standard deviation.

The main research finding was summarized as follows:

1. The need assessment of the related person revealed that the development of behaviors concerning moral and ethics of Mattayomsuksa 3 students of Makudmuang Rajchawittayalai School to be in line with the national policy, the policy of the office of the Basic Education Commission and the National Education Acts B. E. 2542 was needed.

2. A high-quality training curriculum on moral and ethics for Mattayomsuksa 3 students of Makudmuang Rajchawittayalai School, Rayong Province was developed.

3. Behaviors concerning moral and ethics of Mattayomsuksa 3 students of Makudmuang Rajchawittayalai School, Rayong Province were developed at a high level according to the desired attributes.

KEYWORDS : Development of curriculum, Students’morals and ethics for Mattayomsuksa 3, Makudmuang Rajchawittayalai school, Rayong province

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ