การบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Authors

  • สมุทร ชำนาญ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

-

Downloads

Issue

Section

บทความวิชาการ