Contact Us

บรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา (ดร. ชัยพจน์ รักงาม)

ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

E-mail: chipottt@hotmail.com

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น