จาตุรพันธ์ เ., และ ชินะตังกูร ศ. “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร”. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปี 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 241-7, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/57837.