กองเงิน ม., และ อ่อนสัมพันธุ์ ส. “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1”. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปี 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, น. 201-9, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/57820.