[1]
จาตุรพันธ์ เ. และ ชินะตังกูร ศ., “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร”, Ed. Ad. Journal, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 241–247, มิ.ย. 2016.