[1]
กองเงิน ม. และ อ่อนสัมพันธุ์ ส., “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1”, Ed. Ad. Journal, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 201–209, มิ.ย. 2016.