จาตุรพันธ์ เกษมศรี, และ ชินะตังกูร ศิริชัย. 2016. “การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร”. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 (2). Nakhon Pathom, Thailand:241-47. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/57837.