กองเงิน มันทนา, และ อ่อนสัมพันธุ์ สำเริง. 2016. “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1”. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 (2). Nakhon Pathom, Thailand:201-9. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/57820.