จาตุรพันธ์ เ.; ชินะตังกูร ศ. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, Nakhon Pathom, Thailand, v. 2, n. 2, p. 241–247, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/57837. Acesso em: 14 เม.ย. 2024.