กองเงิน ม.; อ่อนสัมพันธุ์ ส. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, Nakhon Pathom, Thailand, v. 2, n. 2, p. 201–209, 2016. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EdAd/article/view/57820. Acesso em: 14 เม.ย. 2024.