(1)
จาตุรพันธ์ เ.; ชินะตังกูร ศ. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร. Ed. Ad. Journal 2016, 2, 241-247.