(1)
กองเงิน ม.; อ่อนสัมพันธุ์ ส. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1. Ed. Ad. Journal 2016, 2, 201-209.