[1]
จาตุรพันธ์ เ. และ ชินะตังกูร ศ. 2016. การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2, 2 (มิ.ย. 2016), 241–247.