[1]
กองเงิน ม. และ อ่อนสัมพันธุ์ ส. 2016. ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2, 2 (มิ.ย. 2016), 201–209.