ประกาศ งด Submit บทความผ่านระบบ ScholarOne ชั่วคราว

2021-07-05

งดรับบทความผ่านระบบ Submission Online ScholarOne ชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
ผู้ที่ประสงค์ส่งบทความเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ กรุณานำส่งบทความทาง Email: cujournaledu2017@gmail.com