ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์

2020-09-07

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้เขียน ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ จึงปรับค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ เป็น 2,000 บาท นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป


ประกาศ วันที่ 7 กันยายน 2563