ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.16 No.1 
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2020): ประจำเดือน  มกราคม - มิถุนายน 2562