1.
เติมงาม ด, งามประโคน ส, แสงนนท์ เ. A Study of Student Discipline Strengthening in Schools in Bang Yai District, Nonthaburi Provincial Administrative Organization. Education MCU [Internet]. 2019 Apr. 30 [cited 2022 Sep. 30];6(1):48-5. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/184462