1.
ไหวพริบ ก, ศิริวรรณ อ, หุ่นวิไล ว. Dual System Educational Administration of Pomnakarachsawatyanon School Samutprakan Province. Education MCU [Internet]. 2018 Dec. 30 [cited 2022 Dec. 8];5(3):97-106. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/178172