1.
(ไชยกูล) พป, งามประโคน ส, สติมั่น อ. A Model of Buddhist Propagation Organization Network in Thai Society. Education MCU [Internet]. 2018 Sep. 27 [cited 2022 Sep. 26];5(2):192-204. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/147860