1.
เกิดมูล จ, งามประโคน ส, เรืองสังข์ ร. The Way for Development Working by Following the Four Sanghahavatthus, Teacher of School Under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. Education MCU [Internet]. 2018 Sep. 27 [cited 2022 Sep. 26];5(2):96-105. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/147824