1.
จันทร์จำรูญ ว, ประวัติรุ่งเรือง ส, ประวัติรุ่งเรือง ส, เซ็มเฮง ส. A Management Model of School Cultural Centres’ Functions In Samutprakarn Province. Education MCU [Internet]. 2018 Sep. 27 [cited 2022 Sep. 27];5(2):74-85. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/147812