1.
วนาพิทักษ์กุล น, วฑฺฒจิตฺโต พ. The Propagation of Buddhism in ASEAN. Education MCU [Internet]. 2018 Sep. 6 [cited 2023 Jun. 1];2(2):140-51. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144532