1.
ทองพินิจ อ. พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ. Education MCU [Internet]. 2018 Sep. 6 [cited 2024 Feb. 22];2(2):73-81. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144522