1.
แก้วทองใหญ่ ย, กิตฺติญาโณ พ. Buddhist Based Management Techniques. Education MCU [Internet]. 2018 Sep. 6 [cited 2023 Jan. 31];2(2):24-32. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144458