1.
งามประโคน ส, ชำนิศาสตร์ บ. Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑,. Education MCU [Internet]. 2018 Sep. 6 [cited 2022 Dec. 5];2(1):11-9. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144324