1.
สุริยะรังษี ส. จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน. Education MCU [Internet]. 2018 Sep. 4 [cited 2022 May 22];3(2):1-12. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143922