1.
ศรีวิฃัย ส, ชำนิศาสตร์ บ. Leadership of Education Administrators in Buddhism. Education MCU [Internet]. 2018 Aug. 28 [cited 2022 May 19];1(1):58-66. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/142753