งามประโคน สิน, ชัยสุข พีรวัฒน์, ปั้นมยุรา พระครูภัทรธรรมคุณ, ธนปญฺโญ พระมหาสมบัติ, แสงนนท์ เกษม, and เดชชัยศรี อำนวย. “Educational Administration : Concept, Theory, and Management”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 6, no. 3 (December 28, 2019): 134–146. Accessed September 27, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/221960.