ไตรมรรค ธวัชชัย, งามประโคน สิน, แก้วทองใหญ่ ยุทธวีร์, and จันทร์เรือง สมหมาย. “STUDY OF LEARNING MANAGEMENT APPROACH BASED ON INQUIRY PROCESS OF PRIMARY SCHOOLS UNDER PHRANAKHON SI AYUTTHAYA EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 6, no. 1 (May 4, 2019): 161–173. Accessed September 27, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/184276.