(ไชยกูล) พระมหาไพทูลย์ ปภสฺสโร, งามประโคน สิน, and สติมั่น อุทัย. “A Model of Buddhist Propagation Organization Network in Thai Society”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 5, no. 2 (September 27, 2018): 192–204. Accessed September 26, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/147860.