จันทร์จำรูญ วิชัย, ประวัติรุ่งเรือง สิทธิพร, ประวัติรุ่งเรือง สิทธิพร, and เซ็มเฮง สุวพร. “A Management Model of School Cultural Centres’ Functions In Samutprakarn Province”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 5, no. 2 (September 27, 2018): 74–85. Accessed September 27, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/147812.